Αρχεία Tag: ρύθμιση

Beaglebone Μαύρο – Web Server Tutorial

This video tutorial demonstrates how to setup the Beaglebone Black as a web server to host a webpage. The Beaglebone Black is running a Debian distribution of Linux with Apache web server pre-installed. This tutorial is adapted from the web server tutorial presented on element14.com:- https://www.element14.com/community/community/designcenter/single-board-computers/next-gen_beaglebone/blog/2013/11/20/beaglebone-web-serversetup ► Website: http://arembedded.com ► Facebook: http://facebook.com/arembedded source BeagleBone Black […]

Beaglebone Μαύρο (HD) – Wired Internet Connection through the Ethernet Port

http://www.arembedded.com This tutorial demonstrates how to connect your Beaglebone Black (BBB) to the internet using the Ethernet port. Πρώτα, the network configuration file on the BBB is modified to setup a static IP address for the ethernet interface. Then the BBB is connected to a router using an Ethernet cable and powered up using a […]

How ToArmbian Network Camera (Πορτοκαλί Pi μηδέν)

Commands: sudo apt-get install opencv-python pip install flask —————————— Main.py —————————— from flask import Flask, render_template, Response from camera import VideoCamera app = Flask(__name__) @app.route(‘/’) def index(): return render_template(‘index.html’) def gen(camera): while True: frame = camera.get_frame() yield (b’framernb’Content-Type: image/jpegrnrn’ + frame + b’rnrn’) @app.route(‘/video_feed’) def video_feed(): return Response(gen(VideoCamera()), mimetype=’multipart/x-mixed-replace; boundary=frame’) if __name__ == ‘__main__’: […]

How ToArmbian Wifi Setup (Πορτοκαλί Pi μηδέν)

How to Setup a WiFi network in Armbian (using Orange Pi Zero) Commands: sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfacesoriginal sudp rm /etc/network/interfaces sudo nano /etc/network/interfaces ———————————- COPY ———————————- auto lo iface lo inet loopback auto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet dhcp allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface default inet dhcp ——————————— Ctrl + […]

EEVblog #883 – Πορτοκαλί Pi Ένα vs Raspberry Pi 2

Ο Dave ρίχνει μια ματιά στο Orange Pi One $10 ενιαίο πίνακα 4 υπολογιστή επεξεργαστή ARM Cortex A7 και το συγκρίνει με το Raspberry Pi 2. Coving η εγκατάσταση του ARMbian γεύση του Debian. Προσοχή το σφάλμα ασφαλείας! Και ποια είναι η ενεργειακή απόδοση / watt μεταξύ των δύο? http://www.orangepi.org/orangepione/ Σχηματική: http://linux-sunxi.org/images/7/7e/ORANGE_PI-ONE-V1_1.pdf Allwinner Η3 φύλλο δεδομένων: http://linux-sunxi.org/File:Allwinner_H3_Datasheet_V1.2.pdf […]

Orange Pi Zero Setup

In this video I walk through the steps to setup an Orange Pi Zero. I assume that you can image an SD card, but otherwise discuss setting the initial password, updating, configuring wifi, and connecting video out. source The Orange Pi Zero SBC ships for $6.99 The development board incorporates a quad-core ARM CPU as […]

Beaglebone Μαύρο (HD) – Streaming Images from a USB Webcam over WiFi

http://www.arembedded.com This tutorial shows how to stream images captured from a USB camera using the Beaglebone Black (BBB) to a remote computer over the WiFi network. Images are captured in raw PPM format, converted to JPG and then transferred over the network, using a UDP socket connection, for viewing on another computer. This setup is […]

Beaglebone Μαύρο – Wifi Setup (Debian 8 – Jessie)

This tutorial demonstrates how to setup wireless networking (WiFi) for your Beaglebone Black (BBB) running Debian 8 (Jessie) distribution of the Linux Kernel. Connmanctl command line application is used to setup the wireless network using the uwn100 wifi dongle. The wifi setup is very reliable and automatically reconnects after a power cycle on the BBB. […]